Dymling med automatisk perforering

Nylon
Nylon
Zamak
Zamak